Nudimo vam tri riječi. Postoji određena veza između prvog i drugog. Postoji slična veza između treće i jedne od pet ponuđenih riječi. Tu riječ trebate podcrtati.

pjesma: skladatelj = ravnina :?
a) zračna luka, b) let, c) dizajner, g) gorivo, e) borac.

Dobro: zlo = dan :?
a) sunce, b) noć, c) tjedan, d) srijeda, e) dan.

Točan odgovor je noć.

Zadatak 3 - A

1. Glagol: conjugate = imenica?
a) promijeniti, b) oblik, c) koristiti, d) nagib, e) pisati.

2. Hladno: vruće = kretanje :?
a) inercija, b) odmor, c) molekula, d) zrak, e) interakcija.

3. Columbus: putovanje = zemljotres :?
a) otkrivač, b) formiranje planina, c) erupcija, d) žrtve, e) prirodni fenomen.

4. Dodatak: iznos = ko-faktor :?
a) razlika, b) djelitelj, c) proizvod, d) množenje, e) broj.

5. Robovi: buržoazija = robovi :?
a) robovski sustav, b) buržoazija, c) robovlasnici, d) plaćeni radnici, e) zatvorenici.

6. Fern: spore = pine :?
a) konus, b) iglu, c) biljku, d) sjeme, e) smreku.

7. Pjesma: poezija = priča :?
a) knjigu, b) pisac, c) priču, d) rečenicu, e) prozu.

8. Planine: visina = klima :?
a) reljef, b) temperatura, c) priroda, d) geografska širina, e) vegetacija.

9. Plant: stabljika = stanica :?
a) nukleus, b) kromosom, c) protein, d) enzim, e) dioba.

10. Bogatstvo: siromaštvo = kmetstvo :?
a) kmetovi, b) osobna sloboda, c) primat, d) privatno vlasništvo, e) feudalizam.

11. Početak: Završi = Prologue :?
a) naslov, b) uvod, c) vrhunac, d) djelovanje, e) epilog.

12. Munja: svjetlo = fenomen :?
a) kamen, b) kretanje, c) gravitacija, d) težina, e) zemlja.

13. Primitivni komunalni sustav: robovski sustav = robovski sustav :?
a) socijalizam, b) kapitalizam, c) robovlasnici, d) država, e) feudalizam.

14. Roman: chapter = pjesma :?
a) pjesma, b) rima, c) strofa, d) ritam, e) žanr.

15. Toplina: život = kisik :?
a) plin, b) voda, c) biljka, d) razvoj, e) disanje.

16. Slika: trokut = stanje materije :?
a) tekućina, b) pomicanje, c) temperatura, d) voda, e) molekula.

17. Rose: cvijet = kapitalisti :?
a) eksploatacija, b) radnici, c) kapitalizam, d) klasa, e) tvornica.

18. Smanjenje atmosferskog tlaka: padaline = anticiklona :?
a) lijepo vrijeme, b) ciklon, c) klima, d) vlažnost, e) vremensku uslugu.

19. Pravokutnik: ravnina = kocka :?
a) prostor, b) rub, c) visina, d) trokut, e) strana.

20. Rat: smrt = privatna svojina :?
a) feudalni gospodari, b) kapitalizam, c) nejednakost, d) robovi, e) kmetovi.

21. Broj: broj = glagol :?
a) idi, b) djelovanje, c) particip, d) dio govora, e) konjugat.

22. Sjever: Jug = Padavine :?
a) pustinja, b) stup, c) kiša, d) suša, e) klima.

23. Promjer: radijus = opseg:?
a) luk, b) segment, c) segment, d) pravac, e) krug.

24. Epitel: tkivo = aorta :?
a) srce, b) unutarnji organ, c) arterija, d) vena, e) krv.

25. Čekić: čekić = generator :?
a) spojiti, b) proizvoditi, c) uključiti, d) promijeniti, e) toplinu.

Školski test mentalnog razvoja (STOUR)

Školski test mentalnog razvoja osmišljen je kako bi se dijagnosticirao mentalni razvoj adolescenata - učenika od 6. do 8. razreda (to odgovara modernim terminima od 7-9 razreda).

STUD se sastoji od 6 subtestova, od kojih svaki može uključivati ​​od 15 do 25 homogenih zadataka.

Prva dva subtesta usmjerena su na utvrđivanje opće svijesti školske djece i omogućavanje prosudbe o tome kako studenti primjereno koriste određene znanstvene, kulturne i sociopolitičke pojmove i koncepte u svom aktivnom i pasivnom govoru.

Treći subtest ima za cilj identificirati sposobnost uspostavljanja analogija, četvrta je logička klasifikacija, peta je logička generalizacija, šesta je pronalaženje pravila za konstruiranje numeričkog niza.

Test STUD je skupina. Vrijeme dodijeljeno za svaki subtest je ograničeno i sasvim dovoljno za sve studente. Test je razvijen u dva paralelna oblika A i B.

Autori STUD-a su KM Gurevich, M. K. Akimova, E. M. Borisov, V.G. Zarhin, V.T. Kozlova, G.P.Loginova. Razvijeni test zadovoljava visoke statističke kriterije koje svaki dijagnostički test mora zadovoljiti.

Vodič za testiranje.

Za pravilno testiranje potrebno je strogo slijediti upute, kontrolirati vrijeme za pod-testove (pomoću štoperice), a ne ispitanicima da pomognu u izvršavanju zadataka.

U grupnom testiranju trebaju sudjelovati dva eksperimentatora. Jedan od njih čita upute i prati vrijeme testiranja, drugi promatra učenike, upozoravajući ih da su povrijeđene upute.

Vrijeme subtestova.

Broj zadataka u subtestu

Vrijeme izvođenja, min

1. Svijest 1

2. Svijest 2

6. Numerički nizovi

Prije testiranja, eksperimentator objašnjava svoju svrhu i stvara odgovarajući stav za ispitanike. Za to im se obraća sljedećim riječima:

"Sada će vam biti ponuđeni zadaci koji su osmišljeni kako bi otkrili sposobnost rasuđivanja, uspoređivanja objekata i pojava u svijetu, da u njima pronađete opće i različito. Ove se zadaće razlikuju od onoga što morate raditi u učionici.

Da biste dovršili zadatke, trebat će vam olovka i obrasci koje ćemo vam dostaviti. Izvršit ćete različite skupove zadataka. Prije predstavljanja svakog skupa dat je opis ove vrste zadataka i primjeri objašnjavaju kako ih riješiti.

Za svaki skup zadataka daje se ograničeno vrijeme. Početak i završetak posla će biti u našem timu. Sve zadatke treba rješavati strogo u red. Ne zadržavajte se predugo na jednom zadatku. Pokušajte raditi brzo i bez grešaka! "

Nakon čitanja ove upute, eksperimentator raspodjeljuje testne bilježnice i traži da popuni rubrike koje sadrže sljedeće podatke: ime i prezime učenika, datum eksperimenta, razred i broj škole u kojoj studira. Nakon provjere ispravnosti popunjavanja ovih grafikona, eksperimentator sugerira da studenti stavljaju kvake na stranu i slušaju pažljivo. Tada čita upute i pregledava primjere prvog subtesta, a zatim pita ima li pitanja. Da bi se osiguralo da su uvjeti testiranja uvijek isti, pri odgovaranju na pitanja, eksperimentator treba jednostavno ponovno pročitati odgovarajuće mjesto u tekstu uputa. Nakon toga se daje nalog da se stranica okrene i počnu obavljati zadaci. U ovom slučaju, eksperimentator neprimjetno okreće štopericu (kako ne bi popravio pažnju na nju i ne bi stvorio osjećaj napetosti u njima).

Nakon vremena koje je dodijeljeno prvom subtestu, eksperimentator odlučno prekida rad subjekata s riječju "stop", nudeći im da stave olovke i počne čitati upute za sljedeći subtest.

Tijekom testiranja potrebno je kontrolirati da li ispitanici pravilno okreću stranice i ispunjavaju druge zahtjeve eksperimentatora.

Obrada rezultata ispitivanja.

Proizvedena kvantitativna i kvalitativna obrada rezultata. Moguća grupna i individualna analiza podataka.

1) pojedinačni pokazatelji za svaki skup zadataka (s izuzetkom subtesta 5) - rezultat testa i rezultat subtesta - dobivaju se brojenjem broja pravilno izvršenih zadataka. Primjer: ako je subjekt A u subtestu 3 ispravno riješio 13 zadataka, tada će njegov rezultat za ovaj subtest biti jednak 13;

2) rezultati subtesta 5 se ocjenjuju ovisno o kvaliteti generalizacije s 2 boda, 1 bodu i 0. Za obradu koristite tablice približnih odgovora dane u zadacima za generalizaciju. Odgovori ocijenjeni s 2 boda u potpunosti su prikazani u tablici. Samo gore navedeni odgovori, kao i njihove sinonimne zamjene, mogu se procijeniti s 2 boda.

Popis odgovora, ocijenjen s 1 bodom, manje je potpun, jer ovdje subjekti imaju mnogo više mogućnosti izbora. Nakon logičke analize 1 točke, možete ocijeniti odgovore koji se razlikuju od onih danih u tablici.

Treba imati na umu da 1 bod dobiva odgovore koji predstavljaju šire, u odnosu na ispravne, kategoričke generalizacije, kao i točne, ali najuži od nužnih, privatne generalizacije.

Pogrešni odgovori ocjenjuju se 0. Primjeri takvih odgovora navedeni su u tablicama.

Maksimalan broj bodova koje učenik može dobiti kada izvodi subtest 5 je 38. Ovaj broj odgovara stopostotnom ispunjavanju ovog subtesta;

3) pojedinačni pokazatelj izvedbe testa u cjelini je zbroj bodova dobivenih zbrajanjem rezultata rješavanja svih podtestova.

Prema konceptu potpunog sastava testa uzima se kao standard mentalnog razvoja. Uspoređuje broj zadataka koje je izvršio ovaj student. Postavite postotak zadataka, a to određuje kvantitativnu stranu testa. Postoji razvijena shema za predstavljanje kvantitativnih rezultata STEP-a. Psihološka korekcija mentalnog razvoja učenika / Pod uredništvom KM Gurevich, I.V. Dubrovina. - M, 1990. - P. 33-35; 115-117);

4) ako je predložena usporedba skupina ispitanika među sobom, onda aritmetičke srednje vrijednosti mogu poslužiti grupni pokazatelji za svaki subtest.

Za analizu grupnih podataka koji se odnose na njihovu blizinu socio-psihološkom standardu, uvjetno ocijenjeno kao sto postotna provedba svakog subtesta, svi subjekti podijeljeni su prema rezultatima testa u 5 podskupina:

- prvi - najuspješniji - 10%;

- drugi - blizu uspješnog - 20%;

- treći - prosječna stopa uspjeha - 40%;

- četvrti - neuspješan - 20%; 1

Za svaku podskupinu izračunava se prosječan postotak pravilno izvršenih zadataka. Konstruiran je koordinatni sustav, gdje su brojevi podskupina na apscisi, postotak zadataka koje svaki od njih obavlja je na ordinati. Nakon crtanja odgovarajućih točaka, nacrtan je graf koji odražava pristup svake od podskupina socio-psihološkom standardu.

Provodi se ista vrsta liječenja i rezultati ispitivanja u cjelini. Dobiveni grafikoni omogućuju nam vizualnu usporedbu uspješnosti STEP izvedbe od strane učenika iste i različite klase;

5) utvrđeno je da se s dobi od 6 do 8 razreda povećava jaz u mentalnom razvoju među najboljim učenicima istog uzorka, brži (s godinama) najbolji dio studenata pristupa zahtjevima sociopsihološkog standarda, dok slabo ispunjava test je gotovo na istoj razini. Školski psiholozi trebaju uzeti u obzir tu činjenicu: ne treba očekivati ​​da će zaostatak proći sam od sebe; naprotiv, zaostaci se mogu povećati. Stoga bi bilo potrebno intenzivnije uključiti studente koji zaostaju u testu kako bi brzo prevladali praznine u njihovom mentalnom razvoju;

6) pri analizi rezultata pojedinog studenta, globalne procjene mentalnog razvoja kao što su "bolji", "lošiji", "viši", "niži", na temelju izračuna bodova koje je dobio tijekom testa, te u usporedbi s grupom (ili normom) malo je razumjeti osobitosti mentalnog razvoja. Međutim, kao prvi korak da dobijemo najopćenitiji dojam o učeniku, možemo preporučiti da izračunate njegovu ukupnu ocjenu. Treba imati na umu da su ukupne ocjene šestog razreda mlađe od 30 godina, učenici sedmog razreda su ispod 40 godina, učenici osmog i devetog razreda ispod 45 godina smatraju se vrlo niskim i ukazuju na nisku razinu mentalnog razvoja. Na relativno visokom mentalnom razvoju, opći rezultati su iznad 75 za šestog razreda, 90 za sedmog razreda i 100 za osmog razreda.

Jasno je da ukupni rezultat testa može kombinirati nejednake doprinose svakog podtesta. Stoga je sljedeća faza analize utvrditi broj bodova koje su studenti primili u svakom pod-testu.

Kvantitativna značajka mentalnog razvoja učenika podložna je dodatnoj kvalitativnoj, u kojoj se daje psihološka interpretacija dovršenih i neispunjenih zadataka.

1) grupna analiza rezultata subtestova 1 i 2 trebala bi otkriti razinu svijesti učenika u konceptima koji se odnose na dva informacijska područja (društveno-političko i znanstveno-kulturno). Da biste to učinili, izračunajte postotak izvršavanja odgovarajućih zadataka za grupu kao cjelinu;

2) kvalitativna analiza subtestova 1 i 2 može pratiti put utvrđivanja zadataka kriterija, tj. one zadatke u kojima su pronađene najoštrije razlike između uspoređenih skupina ili podskupina najviše i najmanje uspješnih unutar grupa.

Tako će nam kvalitativna analiza grupnih rezultata prva dva subtesta omogućiti da grupu učenika okarakteriziramo u odnosu na većinu i najmanje ovladane koncepte opće i temeljne prirode, koji pridonose širenju horizonta i stvaranju svjetonazora.

Sukladno takvim karakteristikama moguće je usporediti skupine studenata koji se razlikuju u smislu njihovog razvoja;

3) analiza kvalitativne strane subtesta 3 "Analogije" provodi se u sljedećim područjima:

- identificiranje većine i najmanje naučenih područja testnog sadržaja;

- identifikaciju najiskusnijih (najjednostavnijih) i najtežih vrsta logičkih veza iz sljedećeg navedenog u testu: tip - spol, dio - cjelina, uzročno - posljedični, slijed, suprotni, funkcionalni odnosi; :

- identifikacija tipičnih pogrešaka u uspostavljanju logičkih veza;

priroda tipičnih pogrešaka ne samo da će odražavati poželjne logičke operacije, već će također pomoći u prepoznavanju nedostataka, moguće jednostranosti i ograničene asimilacije informacija; tako, na primjer, postoje dokazi da učenici od 6. do 8. razreda često pokušavaju izabrati za predstavljeni koncept takav da odražava njegova svojstva i funkcije; rjeđe u odgovorima postoje pojmovi koji imaju udaljenije ili dublje veze s danim; Ta činjenica može ukazivati ​​na tendenciju proučavanja karakteristika pojedinih predmeta i pojava i manje pažnje na odnose između objekata i pojava.

Ako postoje dvije ili više skupina studenata, za svaki od tih pokazatelja moguće ih je usporediti;

4) analiza kvalitativne strane subtesta 4 "Klasifikacije" provodi se u sljedećim područjima:

- identificiranje većine i najmanje naučenih područja testnog sadržaja;

- identifikacija vrste zadataka - sa specifičnim ili apstraktnim pojmovima, što izaziva veliki broj pogrešaka;

5) analiza kvalitativne strane subtesta 5 "Generalizacije" provodi se u sljedećim područjima:

- utvrđivanje prirode tipičnih generalizacija - na specifičnoj, specifičnoj, kategorijskoj osnovi;

- identifikaciju tipičnih pogrešaka, kao i sadržaja i prirode koncepata (apstraktnih ili konkretnih), izazivajući te pogreške;

6) individualna kvalitativna analiza provodi se prema istoj shemi kao i grupa prva: - na temelju rezultata svakog subtesta i međusobnog uspoređivanja, moguće je zaključiti koji učenik ima bolju logičku radnju i koja je lošija; koja od područja mentalnog razvoja - svijest u nekim općim konceptima ili formiranje operativne strane mišljenja - je bolje prezentirana za ovog učenika, a što je još gore:

- Za svaki subtest moguće je odrediti koja je od područja testa bolje razumljiva, a koja je gora;

- koja je priroda tipičnih pogrešaka u svakom od subtestova;

7) poželjno izvođenje zadataka s određenim sadržajem u svim subtestovima koji koriste koncepte znanstvenog i obrazovnog ciklusa mogu ukazivati ​​na prevladavajuće sklonosti učenika. Nemoguće je izravno izvući zaključak o određenoj sklonosti, jer treba uzeti u obzir prethodnu obuku učenika izvan škole, utjecaj učitelja, njegovo sudjelovanje u izbornim predmetima itd. ;

Kvantitativna i kvalitativna analiza rezultata STEP-a pruža priliku za procjenu mentalnog razvoja i pojedinog učenika i grupe učenika s različitih strana. Na temelju uočenih nedostataka u mentalnom razvoju, možete odrediti specifičnu shemu popravnog rada kako biste ih eliminirali.

Priručnik za autore školskih psihologa KMGurevich, MK Akimova, EMBorisova i dr. Predstavlja osnovna načela za izgradnju korektivnog programa, eksperimentalnu provjeru korektivnih programa i postupak provođenja popravnih razreda, kao i skupove zadataka za HGS obrazac A i B.

Opis i primjeri zadatka broja 1A.

Zadaci se sastoje od upitnih rečenica. Svakoj od njih nedostaje jedna riječ. Od pet citiranih riječi, morate naglasiti onu koja ispravno nadopunjuje ovu rečenicu. Možete podcrtati samo jednu riječ.

Primjer: riječi “biografija” identične su po značenju.

a) slučaj; b) podvig; c) biografija; d) knjigu; e) pisac.

Ispravan odgovor je "biografija". Stoga treba naglasiti.

Sljedeći primjer: suprotnost riječi "negativno" bit će riječ. ?

a) neuspješan; b) kontroverzna; c) važno; d) slučajni; e) pozitivan.

U ovom slučaju, točan odgovor je riječ "pozitivan". Naglašeno je.

1. Nazivaju se početna slova imena i patronimika.,.? a) monogram; b) inicijale; c) autogram; d) indeks; d) anagram.

2. Humano je.,.? a) javno; b) humani; c) profesionalni; d) agresivna; d) odbiti.

3. Sustav pogleda na prirodu i društvo je. a) san; b) procjena; c) svjetonazor; d) izgledi; e) iluzija.

4. Riječi "demokracija" identične su po značenju.,.? a) anarhija;

b) apsolutizam; c) demokracija; d) dinastija; e) klase.

5. Naziva se znanost o uzgoju najboljih pasmina životinja i biljnih sorti.,.? a) bionika; b) kemija; c) odabir; d) botanika; e) fiziologija.

6. Kratak zapis, kratak sažetak sadržaja knjige, predavanje, izvješće. a) stavak; b) citat; c) rubrika; d) izvod; e) sinopsis.

7. Čitljivost, duboko i široko znanje - ovo.,.? a) inteligencija; b) iskustvo; c) erudicija; d) talent; e) uobraženost.

8. Nedostatak interesa i aktivnog sudjelovanja u okolišu je. a) racionalnost; b) pasivnost; c) osjetljivost; d) nedosljednost; e) neosjetljivost.

9. Poziva se zakon zakona koji se odnosi na bilo koje područje ljudskog života i djelovanja.,.? a) revolucija; b) rješavanje; c) tradicija; d) kod; e) projekt.

10. Suprotno od pojma "licemjerno" bit će. a) iskreno; b) kontroverzna; c) varanje; d) pristojan; e) odlučujući.

11. Ako se spor završi uzajamnim ustupcima, onda oni govore o tome.,.? a) kompromis; b) komunikacija; c) udruživanje; d) pregovori; e) kontradikcije.

12. Etika je učenje o. a) psiha; b) moralnost; c) priroda; d) društvo;

13. Suprotno od koncepta "identičnog" će biti.,.? a) identični; b) jedini; c) impresivan; d) različiti; e) izolirani.

14. Izuzeće od ovisnosti, predrasuda, jednadžba prava. a) zakon; b) emigracija; c) pogled; d) djelovanje; e) emancipacija.

15. Opozicija je.,.? a) protivljenje; b) pristanak; c) mišljenje; d) politika; e) rješenje.

16. Civilizacija je.,, ? a) formacija; b) antike; c) proizvodnja; d) kultura; e) komunikacija.

17. Riječi "prioritet" i identične su po značenju.,.? a) izum; b) ideju; c) izbor; d) primat; e) vodstvo.

18. Koalicija je. a) natjecanje; b) politiku; c) neprijateljstvo; d) pucanje; e) udruživanje.

19. Riječi “altruizam” su identične po značenju.,.? a) filantropija; b) odnos; c) pristojnost; d) sebičnost;

20. Osoba koja je skeptična glede napretka.,.? a) demokrata; b) radikal; c) konzervativna; d) liberal;

Opis i primjeri skupa zadataka 2A.

Usput, što je na lijevoj strani obrasca, trebate birati između četiri predložene riječi, tako da bi se ona podudarala s njom u značenju, to jest, riječ je sinonim. Ova se riječ mora naglasiti. Odaberite samo jednu riječ.

Primjer: stoljeće: a) povijest; b) stoljeće; c) događaj; d) napredak. Ispravan odgovor je "stoljeće". Stoga je ova riječ podcrtana.

Sljedeći primjer: prognoza - a) vrijeme; b) izvješće;

c) predviđanje; d) razlog. Ovdje je točan odgovor riječ "predviđanje". Naglašeno je.

Zadatak broj 2 A.

1. Progresivni - a) intelektualac; b) napredni; c) pametan; d) retardirani.

2. Otkazivanje - a) potpisivanje; b) otkazivanje; c) poruku; d) kašnjenje.

3. Idealno - a) fantazija; b) budućnost; c) mudrost; d) izvrsnost.

4. Argument - a) argument; b) pristanak; c) spor; g) izraz.

5. Mit - a) antika; b) kreativnost; c) tradicija; d) znanost

6. nemoralno - a) postojano; b) teško; c) neugodno; d) nemoralno.

7. Analiza - a) činjenice; b) analiza; c) kritike; d) vještina.

8. Uputa - a) kopija; b) obrazac; c) osnovu; d) uzorak.

9. Kuglasti - a) duguljasti; b) sferna; c) prazna; d) volumetrijski.

10. Društveno - a) prihvaćeno; b) besplatno; c) planirano; d) javno.

11. Gravitacija - a) atrakcija; b) odbijanje; c) bestežinsko stanje; g) porast.

12. Sentimentalna - a) poetična; b) osjetljiva; c) radosni; d) čudno.,

13. Izvoz - a) prodaja; b) roba; c) izvoz; d) trgovina.

14. Stupanje na snagu - a) potrebno; b) djelotvoran; c) odlučna; d) posebno.

15. Moralnost - a) etika; b) razvoj; c) sposobnosti; d) desno.,

16. Izmijeniti - a) posao; b) promatrati; c) studirati; d) modificirati.

17. Radikal - a) radikal; b) povratak; c) posljednji; d) retardirani.

18. Negativno - a) neuspješno; b) lažno; c) negativni; d) nepažljiv.

19. Subjektivno - a) praktično; b) javno; c) osobni; d) skriven.

20. Agrar - a) mjesni; b) ekonomski; c) zemljište; d) seljak.

Opis, primjerice, zadatak zadatka broj 3

Nudimo vam tri riječi. Postoji jasna veza između prve i druge riječi. Postoji slična, ista veza između treće i jedne od pet ponuđenih riječi. Tu riječ trebate pronaći i naglasiti.

Primjer: pjesma: skladatelj = ravnina :?

a) zračne luke; b) let; c) dizajner; d) gorivo; e) borac.

Ispravan odgovor je "konstruktor". Stoga je ova riječ podcrtana Sljedeći primjer: dobro: zlo = dan:?

a) sunce; b) noć; c) tjedan dana; d) srijeda; e) dan.

Ovdje je točan odgovor riječ "noć", tako da je podcrtana.

Broj zadatka № ZA.

1. Glagol: conjugate = imenica? a) promjena; b) obrazac; c) koristiti; d) nagib; d) pisati.

2. Hladno: vruće = kretanje :? a) inercija; b) mir; c) molekula; d) interakcija.

3. Columbus: Putnik = zemljotres:? a) otkrivač; b) formiranje planina; c) erupcija; d) žrtve; e) prirodni fenomen.

4. Dodatak: Iznos = Čimbenici :?

a) razlika; b) razdjelnik; c) rad; d) množenje; e) broj.

5. Robovi: buržoazija = robovi :?

a) podređeni sustav; b) buržoazija; c) robovlasnici; d) zaposlene radnike; e) zatvorenike.

6. Fern: spore = pine :?

a) čekić; b) igla; c) biljka; d) sjeme; e) smreka.

7. Pjesma: poezija == priča; ?

a) knjigu; b) pisac; c) priča; d) prijedlog; e) proza.

8. Planine: visina - klima :? a) olakšanje; b) temperatura; c) priroda; d) geografska širina; e) vegetacija.

9. Plant: stabljika = stanica :? a) jezgra; b) kromosom; c) proteina; d) enzim; e) podjela.

10. Bogatstvo: siromaštvo = kmetstvo :? a) kmetovi; b) osobna sloboda; c) nejednakost; d) privatno vlasništvo; e) feudalni sustav.

11. Početak: Završi = Prologue :? a) naslov; b) uvod; c) vrhunac; d) djelovanje; d) epilog.

12. Munja: svjetlo = fenomen :?

a) kamen; b) kretanje; c) gravitacija; d) težina; e) Zemlja.

13. Primitivni komunalni sustav: robovski sustav == sustav robova :?

a) socijalizam; b) kapitalizam; c) robovlasnici; d) država; e) feudalizam.

14. Roman: chapter = pjesma :? a) pjesma; b) rima; c) strofa; d) ritam; e) žanr.

15. Toplina: život = kisik :? a) plin; b) biljka; d) razvoj; e) disanje.

16. Slika: trokut = stanje materije :? a) tekućina; b) kretanje; c) temperatura; d) voda; e) molekula.

17. Rose: cvijet = kapitalist :? a) rad; b) radnici; c) kapitalizam; d) klasa; e) tvornica.

18. Smanjenje atmosferskog tlaka: padaline = anticiklona :?

a) jasno vrijeme; b) ciklon; c) klima; g) vlažnost; e) meteorološka služba.

19. Pravokutnik: ravnina = kocka :? a) prostor; b) rebro; c) visina; d) trokut; d) strana.

20. Rat: smrt = privatna svojina :? a) feudalni gospodari; b) kapitalizam; c) nejednakost; d) robovi; e) kmetovi.

21. Broj: broj = glagol :? a) idi; e) djelovanje; c) sakrament; d) dio govora; d) konjugat.

22. Sjever: Jug = Padavine :? a) pustinja; b) stup; c) kiša; d) suša; e) klima.

23. Promjer: radijus == krug:?

a) luk; b) segment; c) segment; d) crta; e) krug.

24. Epitel: tkivo = aorta :?

a) srce; b) unutarnji organ; c) arterije; d) vena; d) krv.

25. Čekić: čekić == generator :?

a) povezivanje; b) proizvode; c) uključiti; d) promjena; e) zagrijati.

Opis i primjeri zadatka broj 4. Dobili ste pet riječi. Četiri od njih ujedinjuje jedna zajednička značajka. Peta riječ im ne odgovara. Mora se pronaći i naglasiti. Samo jedna riječ može biti suvišna.

Primjer: a) ploča, b) šalica; c) tablicu; d) tava; e) kotlić. Prva, druga, četvrta i peta riječ označavaju jela, a treća riječ je namještaj. Stoga je naglašeno.

Sljedeći primjer: a) idi; b) skok; c) ples; d) sjediti; d) trčanje.

Četiri riječi označavaju stanje kretanja, a riječ "sjesti" znači mir. Stoga, podcrtana riječ "sjedi".

Zadatak broj 4A

1. a) prefiks; b) prijedlog; c) sufiks; d) završetak; e) korijen.

2. a) izravno; b) romb; c) pravokutnik; d) kvadrat; d) trokut.

3. a) barometar, b) krilo; c) termometar; d) kompas; d) azimut.

4. a) robovlasnik; b) rob; c) seljak; d) radnik; e) obrtnik.

5. a) poslovica; b) pjesmu; c) pjesma; d) priča; e) priča.

6. a) citoplazma; b) hranu; c) rast; d) razdražljivost; e) reprodukciju.

7. a) kiša; b) snijeg; c) oborine; d) mraz; d) tuča.

8. a) trokut; b) segment; c) duljina; d) kvadrat; e) krug.

9. a) krajolik; b) mozaik; c) ikona; d) freska; e) četkom.

10. a) esej; b) roman; c) priča; d) zemljište; e) priča.

11. a) paralelno; b) karta; c) meridijan; d) ekvator; d) stup.

12. a) literaturu; b) znanost; c) slikanje; d) arhitektura; e) umjetnički obrt.

13. a) duljina; b) brojilo; c) masa; d) volumen; e) brzinu.

14. a) ugljični dioksid; b) svjetlo; c) voda; d) škrob; e) klorofila.

15. a) prolog; b) vrhunac; c) informacije; d) razmjena; d) epilog.

16. a) brzinu; b) oscilacija; c) snagu; d) težina; e) gustoća.

17. a) Kuba; b) Japan; c) Vijetnam; d) Ujedinjeno Kraljevstvo; e) Island.

18. a) proizvod; b) grad; c) pošteno; d) vlastita poljoprivreda; e) novac.

19. a) opis; b) usporedba; c) karakteristike; d) bajka; e) alegorija.

20. a) aortu; b) vena; c) srce; d) arterija; e) kapilara.

Opis na primjer zadatak postavljen broj 5

Nudimo vam dvije riječi. Potrebno je odrediti što je zajedničko među njima. U svakom slučaju pokušajte pronaći najznačajnije zajedničke znakove obiju riječi. Napišite svoj odgovor uz predloženi par riječi.

Primjer: smreka - bor. Ispravan odgovor bit će: "crnogorično drveće". Te riječi trebaju biti napisane uz predloženi par riječi.

Sljedeći primjer: kiša - grad. Točan odgovor bi bio:

„Kiša”. Tu riječ treba napisati.

Zadatak broj 5A

2. Botanika - zoologija.

3. Feudalizam - kapitalizam.

4. Priča - ep.

5. Plin je tekući.

6. Srce je arterija.

7. Kopenhagen - Managua.

8. Atomska molekula.

10. Znanost je umjetnost.

11. Upornost je hrabrost.

12. Amper - volt.

13. Kanal - brana.

14. Mozaik - ikona.

15. Oblačnost - oborine.

16. Iznos je djelo.

17. Alegorija - opis.

Opis i primjeri zadatka broj 6

Nudimo vam niz brojeva raspoređenih prema određenom pravilu. Vaš zadatak je odrediti broj koji bi bio nastavak odgovarajuće serije i napisati ga. Svaki red je izgrađen prema svom pravilu. U nekim zadacima, prilikom pronalaženja pravila za izradu niza, trebate koristiti množenje, dijeljenje i druge radnje.

Primjer: 2,4,6, 8, 10.

U ovoj seriji svaki sljedeći broj je 2 veći od prethodnog. Stoga, trebate napisati 12, koji će biti sljedeći broj.

Sljedeći primjer: 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12.

U ovoj seriji, naizmjence se dodaju 2 i 3. Sljedeći broj bi trebao biti 10. Trebao bi biti napisan.

spore paprat = bor (konus, igla, biljka, sjeme, smreka)

Ispravan odgovor je Bump.

Ostala pitanja iz kategorije

1. Roditi. strana je majka, stranac. - maćeha. 2. Bolje dobro. raspoloženje nego slatko Patty. 3. Uspio je. ruke ne poznaju dosadu. 4. Mama je kupila zlato. prsten. 5. Toplo. jakna koja visi u ormaru. 6. Preselili smo se u novi. kuće.,
2. Dogovoriti se o pridjevima s zagradama.
Teško (riječ, pitanje, zadatak, rečenice). Teško (posao, posao, karakter, dani). Jednostavno (odluka, osoba, frakcija, ljudi). Izravno (kut, rješenje, linija, ulica). Daleko (cesta, jezero, regija, zemlja). Rano (proljeće, izlazak sunca, jutro, mraz). Tiho (jezero, sat, večer, vrijeme). Svježe (povjetarac, posteljina, novine, povrće). Jaka (parfem, orah, tkanina, zdravlje).

Potrebno je napraviti 4-5 rečenica na ovoj slici, koristeći dokazne zamjenice: on, ovaj, takav, toliko, ovo).

Pročitajte također

1) Njegovo je znanje duboko i snažno.
2) Tigrova životinja je izuzetno lijepa
3) Smeđe borovine ispustile su igle
4) Lišće šušti pod nogama

Zimi (zimi) je božićno drvce najljepše šumsko (šumsko) drvo. Mjesecima (mjesečno) može hraniti (hraniti) i vjevericu, i izvršitelja, i baltera, i šišmiša. Naći će mnogo ukusnih sjemenki (sjeme) u smrekama (jelima).

dvije sem_chka u bludništvu močvarsko sjeme bora i smreke. Oba sem_chka su otišla u jedan
rupu u blizini velikog ravnog kamena. Od tada, već dvije godine mogu biti ove jele
i borove zajedno r_stut. Njihovi korijeni s malim (godinama) isprepletali su svoje debla t_nuli
(c) blizu vrha svjetla, stojeći da kruže jedan oko drugoga.

Stabla različitih vrsta b_rolis međusobno
po korijenu za p_tanie, po granama za zrak i svjetlo. Postizanje svih gore navedenih masnoća
s deblima, vozili su suhe čvorove u živim gaćicama, a ponekad (na)
Prokloli prijatelj (prijatelj).

Uređen zli vjetar stabla ovo
Sretan život ponekad bi došao ovamo da ih pročita. A onda su stabla tako stenjala
zavijao je u svim bludničkim močvarama poput živih bića koje je lisičarka (ne) spavala noću
gurnuo svoj oštar mordoč (?) ku
. Prije zatvaranja je bilo živo
stvorenjima koja su stenjala i urlala u borovom drveću i jela tog psa u močvaru rasipnika
slušajući ga kako urla od čežnje za čovjekom.

1. Spektar odražava (različite, sve) boje dugine crvene, narančaste, žute, plave, ljubičaste, zelene, smeđe. 2. U sjevernim šumama prevladavaju crnogorična stabla (drveće, biljke) ariš, bor, smreka, cedar. 3. Skroman (cvijeće, biljke, bilje) kamilica, kukuruz, maka, duhan, livadni karanfil svi nalikuju na djetinjstvo koje su proveli u selu 4. (Svugdje, svugdje) mirisali su na proljeće i na vlažnu zemlju, te na rijetke pupoljke drveća, i od rijeke, nevidljiva iza vrtova.
2. Napravite sintaktičku analizu dvodijelne rečenice, morfološku analizu riječi: prevladati, provoditi, svugdje.
Pomozite tko će možda trebati sutra

1) U Moskvi, više od osam stotina sati. 2) Prije otprilike tri stotine milijuna godina, naša Zemlja uopće nije bila ista kao sada. Neka stabla dosegla su gotovo četrdeset metara. 3) U starogrčkom jeziku riječ stadion se često naziva mjera duljine, jednaka šest stotina grčkih stopa, inače - stotinu dvadeset pet koraka ili udaljenost koju osoba hoda u dvije minute. 4. Odrasla biljka kukuruza isparava oko osam stotina grama vode dnevno. 5) Zanimljivo je da banana doseže visinu od šest do sedam metara, a bambus - četrdeset metara. 6) Borovi žive do tri stotine pedeset i četiri stotine godina i dosežu visinu od trideset i četrdeset pet metara. 7) Prvi mikroskopi dali su povećanje do dvjesto i sedamdeset puta, a moderni svjetlosni mikroskopi - do tri tisuće i šest stotina puta.

Paprat od spora

Upozorenje!
- Nitko neće vidjeti u rezultatima testiranja vaše ime ili fotografiju. Umjesto toga, navode se samo spol i dob. Na primjer, "Žena, 23" ili "Čovjek, 31".
- Ime i fotografija bit će vidljivi samo u komentarima ili drugim postovima na web-lokaciji.
- Ne morate dati nikakva prava u VS, osim općih informacija.

Ako ste prije bili registrirani.

Upozorenje!
- Nitko neće vidjeti u rezultatima testiranja vaše ime ili fotografiju. Umjesto toga, navode se samo spol i dob. Na primjer, "Žena, 23" ili "Čovjek, 31".
- Ime i fotografija bit će vidljivi samo u komentarima ili drugim postovima na web-lokaciji.
- Ne morate dati nikakva prava u VS, osim općih informacija.

U slučaju problema, kontaktirajte [email protected]

Metodologija "Erudit" (Školski test mentalnog razvoja / STEP pod uredništvom KM Gurevicha po modifikaciji G.V. Rezapkina)

Vage: razina razvoja mentalnih operacija - uspostava analogija, klasifikacija, sinteza, traženje uzoraka; stupanj ovladavanja školskim konceptima u području društvenih, humanitarnih, prirodnih, fizičkih i matematičkih znanosti

Zadatak testa

Metoda je osmišljena kako bi se odredilo ovladavanje nizom koncepata školskog kurikuluma, formiranje temeljnih misaonih procesa i razvoj verbalne inteligencije učenika u razredima 8-9.

Eruditska metoda može se koristiti za procjenu uspješnosti osposobljavanja za različite skupine studenata i učinkovitost različitih programa i nastavnih metoda.

Opis testa

Tehnika se sastoji od četiri niza zadataka, od kojih svaki otkriva stupanj razvoja osnovnih mentalnih operacija (uspostavljanje analogija, klasifikacija, generalizacija, traženje uzoraka) na materijalu fizičko-matematičkog, prirodoslovnog, društvenog i humanitarnog ciklusa. Zadaci četvrte serije usmjereni su na proučavanje sposobnosti analize i sinteze informacijskih znakova.

Izvođenje ove tehnike zahtijeva intenzivan mentalni rad tijekom cijele lekcije. Stoga je nepoželjno provoditi ga u prvoj i posljednjoj lekciji, kao iu danima kada se planiraju kontrolni radovi.

Rad na tijestu traje jednu lekciju. Ako nema šanse da dečki sjednu jedan po jedan, psiholog bi trebao pomno pratiti kako se momci ne varaju jedni od drugih. Svaki student na stolu mora imati obrazac za odgovor i popis zadataka.

I. Uputa

Dane su tri riječi. Prva i druga riječ su povezane po značenju. Od četiri riječi odaberite onu koja je povezana s trećom, kao prvu s drugom. U obrascu pored broja posla upišite njegovo pismo.

  pilot: avion = vozač :?

Pilot upravlja avionom, vozač - vlak. Ispravan odgovor je vlak (b).

Ispitni materijal
 1. Robovi: kapitalisti = robovi :?
  1. podređeni sustav;
  2. građanstvo;
  3. plaćeni radnici;
  4. zatvorenici.
 2. Bogatstvo: siromaštvo = kmetstvo :?
  1. kmetovi;
  2. osobna sloboda;
  3. nejednakost;
  4. privatno vlasništvo.
 3. Primitivni sustav: podređeni sustav = robovski sustav :?
  1. socijalistički sustav;
  2. kapitalistički sustav;
  3. demokratska vlada;
  4. feudalni sustav.
 4. Rose: cvijet = liječnik :?
  1. zanimanje;
  2. ured;
  3. specijalnost;
  4. struke.
 5. Rat: smrt = privatno vlasništvo :?
  1. feudalizam;
  2. kapitalizam;
  3. nejednakost;
  4. robovi.
 6. Pjesma: poezija = pripovijest :?
  1. proza;
  2. pisac;
  3. priča;
  4. prijedlog.
 7. Početak: završiti = prolog :?
  1. zaglavlje;
  2. uvođenje;
  3. vrhunac;
  4. epilog.
 8. Roman: chapter = pjesma :?
  1. pjesma;
  2. rima;
  3. stanca;
  4. ritam.
 9. Broj: broj = glagol :?
  1. konjugacija;
  2. učinci;
  3. zajedništvo;
  4. dio govora.
 10. Glagol: conjugate = imenica?
  1. za promjenu;
  2. oblik;
  3. upotrijebiti;
  4. nagnuti.
 11. Columbus: Putnik = zemljotres :?
  1. prirodni fenomen;
  2. formacija planine;
  3. erupcija;
  4. žrtve.
 12. Sjever: jug = oborine :?
  1. pustinja;
  2. stup;
  3. kiša;
  4. suša.
 13. Fern: spore = pine :?
  1. čekić;
  2. sjeme;
  3. biljka;
  4. smreke.
 14. Biljka: stabljika = stanica :?
  1. podjela;
  2. kromosoma;
  3. jezgra;
  4. enzim.
 15. Smanjenje atmosferskog tlaka: padaline = anticiklona :?
  1. jasno vrijeme;
  2. ciklon;
  3. oluja;
  4. vlažnost.
 16. Slika: trokut = stanje materije :?
  1. tekućina;
  2. gibanje;
  3. temperatura;
  4. voda.
 17. Pravokutnik: ravnina = kocka :?
  1. strani;
  2. rebro;
  3. visina;
  4. volumen.
 18. Promjer: radijus = opseg :?
  1. luk;
  2. segment;
  3. segment;
  4. krug.
 19. Hladno: vruće = kretanje :?
  1. inercija;
  2. mir;
  3. brzina;
  4. interakcija.
 20. Dodaje: zbroj = faktori :?
  1. razlika;
  2. djelitelj;
  3. rad;
  4. množenja.
II. instrukcija

Dane su četiri riječi, od kojih su tri ujedinjene zajedničkom značajkom. Pronađite riječ koja nema tu značajku i upišite njeno slovo u obrazac.

a) krava; b) konj; c) psa; d) vuk.

Tri riječi odnose se na domaće životinje, a četvrta - na divlje. Dakle, točan odgovor je d) vuk.

Ispitni materijal
 1. a) robovlasnik; b) rob; c) seljak; d) radnik.
 2. a) sociologija; b) psihologija; c) pedagogija; d) tehnologiju.
 3. a) Kutuzov; b) Suvorov; c) Ushakov; d) Pite.
 4. a) car; b) plemić; c) kralj; d) vođa.
 5. a) UN; b) NATO; c) OESS; d) AOZT.
 6. a) prijedlog; b) korijen; c) sufiks; d) završetak.
 7. a) poslovica; b) pjesmu; c) pjesma; d) priča.
 8. a) Akhmatova; b) Blok; c) Vasnetsov; d) Gumilyov.
 9. a) prolog; b) zemljište; c) spoj; d) epilog.
 10. a) opis; b) usporedba; c) karakteristike; d) legenda.
 11. a) barometar; b) azimut; c) termometar; d) kompas.
 12. a) citoplazma; b) hranu; c) visina; d) razdražljivost.
 13. a) Linna; b) Pavlov; c) Mikoyan; d) Darwin.
 14. a) aortu; b) vena; c) srce; d) arterija.
 15. a) ugljični dioksid; b) svjetlo; c) voda; d) škrob.
 16. a) parabola; b) hiperbole; c) slomljena; d) ravno.
 17. a) šećere; b) Alferov; c) Landau; d) Pasternak.
 18. a) duljina; b) brojilo; c) masa; d) volumen.
 19. a) brzina; b) titranje; c) težina; d) gustoća.
 20. a) krug; b) dijamant; c) pravokutnik; d) trokut.
III. instrukcija

S obzirom na nekoliko riječi. Odaberite jednu od četiri opcije onu koja izražava najvažnije znakove za obje riječi.

Ispravan odgovor je d, jer najtočnije odražava bitna svojstva tih pojmova.

Ispitni materijal
 1. Feudalizam - kapitalizam:
  1. društvena struktura,
  2. oblike vlasti;
  3. nejednakost;
  4. društveni poredak.
 2. Radio - TV:
  1. metode prijenosa informacija;
  2. mediji;
  3. znanstvena dostignuća;
  4. oblika ljudskog izlaganja.
 3. Znanost - umjetnost:
  1. vrste kreativnosti;
  2. inteligencija;
  3. kulture;
  4. područja ljudske djelatnosti.
 4. Škola - Institut:
  1. obrazovanje;
  2. zgrada;
  3. obrazovne ustanove;
  4. načine za stjecanje znanja.
 5. Monarhija - demokracija:
  1. državni sustav;
  2. oblike vlasti;
  3. vlada;
  4. struktura društva.
 6. Bajka - ep:
  1. književni žanr;
  2. fikcija;
  3. folklor;
  4. književno djelo.
 7. Prolog - vrhunac:
  1. književni prijem;
  2. elementi književnog djela;
  3. umjetnički sadržaji;
  4. načine prezentacije.
 8. Glagol - pridjev:
  1. glavni članovi prijedloga;
  2. dijelovi govora;
  3. maloljetni članovi prijedloga;
  4. lingvistički pojmovi.
 9. Klasicizam - romantizam:
  1. stil;
  2. žanrovi;
  3. umjetnički stil;
  4. upute u čl.
 10. Definicija - okolnost:
  1. članovi prijedloga;
  2. dijelovi govora;
  3. vrste ponuda;
  4. razjašnjavanje riječi.
 11. Azija - Afrika:
  1. zemlja;
  2. kontinenata;
  3. kontinenata;
  4. dijelovima svijeta.
 12. Srce - Arterija:
  1. organi cirkulacije;
  2. anatomija;
  3. cirkulacijski sustav;
  4. tijela.
 13. Oblačnost - oborine:
  1. prirodni fenomeni;
  2. kiša;
  3. vrijeme;
  4. atmosferske pojave.
 14. Masti - vjeverice:
  1. biološke tvari;
  2. elementi u tragovima;
  3. organska tvar;
  4. kemijski sastav tijela.
 15. Kanal - brana:
  1. hidroelektrane;
  2. vodni objekti;
  3. ribnjacima;
  4. vodene barijere.
 16. Iznos - proizvod:
  1. matematički pojmovi;
  2. izračunavanje;
  3. rezultati matematičkih operacija;
  4. izračun rezultata.
 17. Plin - tekućina:
  1. molekula;
  2. stanje;
  3. kemijska tvar;
  4. agregativno stanje tvari.
 18. Difrakcija - smetnje:
  1. valni fenomeni;
  2. karakteristike svjetlosnog vala;
  3. prirodni fenomeni;
  4. fizički izrazi.
 19. Struja - V:
  1. struja;
  2. fizički izrazi;
  3. mjerne jedinice električne struje;
  4. znanstvenici fizike.
 20. Sinus - kosinus:
  1. kvadratne funkcije;
  2. trigonometrijske funkcije;
  3. čak i funkcije;
  4. neparne funkcije.
IV. instrukcija

Brojevi u svakom retku raspoređeni su prema određenom pravilu. Morate razumjeti ovaj obrazac i zapisati u obliku odgovora broj koji nastavlja ovu seriju brojeva. U nekim slučajevima, kako bi se pronašao uzorak, potrebno je mentalno izvesti aritmetičke operacije.

Više Članaka O Orhidejama